نویسنده = ابراهیم علی دوست قهفرخی
تعداد مقالات: 6
1. شناسایی عوامل و روابط تشکیل‌دهندۀ نظام فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد سیستمی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-23

امین دهقان قهفرخی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


2. تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان (بخش ورزش)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-63

سیدحسین مرعشیان؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


4. بررسی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر خرید روزنامه ورزشی از دیدگاه مردم شهر تهران

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 63-75

ایوب اسلامی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ نادیه ناظرفرد


5. تعیین ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 127-139

جمال الدین بیرامی ایگدر؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


6. تعیین ارتباط بین مشارکت با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 79-88

جمال الدین بیرامی ایگدر؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ حمیدرضا احمدی