نویسنده = فاطمه شب خیز
پاسخ‌ میوستاتین سرمی به یک وهله تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون در پسران نابالغ ورزشکار

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 9-19

فاطمه شب خیز؛ سیروس چوبینه؛ امیر غفاریون اصفهانی؛ مرتضی یاری


تأثیر فعالیت استقامتی با حجم بالا در شرایط هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر پاسخ مویرگ زایی در مردان غیرفعال

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 23-38

یعقوب مهری الوار؛ علی اصغر رواسی؛ فاطمه شب خیز؛ فهیمه عرفانی آداب؛ سجاد حسنوند