نویسنده = سید علی حسینی
تأثیر تمرین تناوبی و تداومی بر برخی از نشانگران آپوپتوز در بافت قلب موش‌های صحرایی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 165-174

حدیث قجری؛ سید علی حسینی؛ سیروس فارسی؛ محمد علی آذربایجانی