نویسنده = سید علی حسینی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تمرین تناوبی و تداومی بر برخی از نشانگران آپوپتوز در بافت قلب موش‌های صحرایی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 165-174

حدیث قجری؛ سید علی حسینی؛ سیروس فارسی؛ محمد علی آذربایجانی


2. تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر غلظت هورمون‌های پپتیدهای دهلیزی و مغزی دانشجویان پسر

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-20

مهدی پیروز؛ یونس خادمی؛ سید علی حسینی؛ حیدر عبادی اصل