نویسنده = حسین گنجی ایمچه
تدوین راهبردهای ایجاد قطب گردشگری ماجراجویانه در کوهستانهای استان اردبیل با استفاده از تکنیک SWOT

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 185-191

مهرداد محرم زاده؛ حسین گنجی ایمچه؛ میر ابراهیم حسینی؛ محسن گنجی ایمچه