نویسنده = حمیدرضا احمدی
ارزیابی مقالات علمی ـ پژوهشی مدیریت ورزشی در نشریات تخصصی ایران

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 35-55

سیدنصراله سجادی؛ زهرا هاشمی؛ محسن بهنام؛ حمیدرضا احمدی؛ حسین بخشنده


تعیین ارتباط بین مشارکت با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 79-88

جمال الدین بیرامی ایگدر؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ حمیدرضا احمدی