نویسنده = سیدنصراله سجادی
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی مقالات علمی ـ پژوهشی مدیریت ورزشی در نشریات تخصصی ایران

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 35-55

سیدنصراله سجادی؛ زهرا هاشمی؛ محسن بهنام؛ حمیدرضا احمدی؛ حسین بخشنده