نویسنده = هاجر عباس زاده صورتی
اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی FGF21 ، آپولیپوپروتئین A-1 و نسبت LDL-C به HDL-C در زنان چاقd

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 77-87

آسیه عباسی دلویی؛ سمیه هدایت زاده؛ احمد عبدی؛ هاجر عباس زاده صورتی