نویسنده = سید عبدالمجید جلایی
برآورد مدل رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 9-23

حسین بخشنده؛ سید عبدالمجید جلایی؛ محسن اسمعیلی؛ مهدی رسولی