نویسنده = بهاره سلیمانی تپه سری
پیشایندهای مدیریت ایمنی اماکن ورزشی در رویدادهای ورزشی؛ رویکردی کیفی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 195-205

بهاره سلیمانی تپه سری؛ مریم میرشکاری