کلیدواژه‌ها = رویکرد کیفی
کاوش چالش‌های توسعه ورزش بانوان در استان‌های کم برخوردار

دوره 14، شماره 3، آذر 1401

سیده اعظم اسلامی؛ مینا حکاک زاده؛ کاظم چراغ بیرجندی


پیشایندهای مدیریت ایمنی اماکن ورزشی در رویدادهای ورزشی؛ رویکردی کیفی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 195-205

بهاره سلیمانی تپه سری؛ مریم میرشکاری