کلیدواژه‌ها = اماکن ورزشی
مدیریت بهینه انرژی در اماکن ورزشی زیرمجموعه وزارت نیرو با تاکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر (مطالعه استان آذربایجان شرقی)

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 161-176

سعید رسولی پره یوسفیان؛ جعفر برقی مقدم؛ حمید جنانی؛ محمد رحیم نجف زاده؛ افشین روشن میلانی


پیشایندهای مدیریت ایمنی اماکن ورزشی در رویدادهای ورزشی؛ رویکردی کیفی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 195-205

بهاره سلیمانی تپه سری؛ مریم میرشکاری


ارزیابی ایمنی و کارائی اماکن و تاسیسات ورزشی دانشگاه‌های استان یزد از دیدگاه دانشجویان

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 141-154

فرشته کتبی؛ محمد حسین رضوی؛ حسین اکبرزاده؛ حسن نقی زاده