کلیدواژه‌ها = برابری
رابطه بین عوامل نگه دارنده شغلی و رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی : آزمون نظریه هرزبرگ

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 85-99

رحیم رمضانی نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ معصومه خسروی؛ معصومه پند