کلیدواژه‌ها = ورزش بین‌الملل
شناسایی شاخص‌های حفظ و توسعۀ کرسی‌های بین‌المللی ورزشی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 135-148

ابوالفضل درویشی؛ مرتضی دوستی؛ مژده صالحیان دهکردی