کلیدواژه‌ها = حوادث ورزشی
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ورزشکاران و نحوه جبران خسارات آن در نظام حقوقی ایران، انگلیس، فرانسه

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 167-181

مقداد محمودی عالمی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی؛ محمد سنایی


نقش توانمندی‌های علمی تخصصی مدیران و اعضای هیأت‌های ورزشی در وقوع حوادث ورزشی

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 195-209

اصغر حقیقی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ یونس محمدزاده؛ اصغر نیک سرشت