کلیدواژه‌ها = پژوهش کیفی
شناسایی موانع تأمین مالی در ورزش حرفه‌ای ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 71-91

مهدی غفوری یزدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد خبیری؛ نصرالله سجادی


شناسایی مهم‌ترین عوامل شکل‌دهندۀ جو ورزشگاه‌های فوتبال (با رویکرد بازاریابی)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 9-22

امین خطیبی؛ محمد خبیری؛ مجید جلالی فراهانی