دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی و تبیین مدل عوامل سوق دهنده موثر بر مدیریت بازاریابی توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

کامبیز نیکنام؛ سید عبدالحمید احمدی؛ حبیب هنری؛ مهرداد محرم زاده