دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه تأثیر دو نوع برنامه تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT ) بر متابولیسم برخی شاخص‌های پورین نوکلئوتید در مردان جودوکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

محسن اکبرپور؛ محدثه داودی؛ زهرا ثمری


تأثیر مصرف ویتامین D3 و تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی، هورمون TSH و افسردگی در زنان چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1400

پریسا بصراوی؛ مرتضی طاهری؛ خدیجه ایراندوست


پاسخ متفاوت سطوح سرمی برخی از نروتروفین‌ها و انتقال‌دهنده‌های عصبی به ورزش‌های با مهارت باز و بسته در جودوکاران زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

سعیده کرمی فعلی؛ وحید ولی پور ده نو؛ زینب ابراهیمی