دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مقایسه تأثیر دو نوع برنامه تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT ) بر متابولیسم برخی شاخص‌های پورین نوکلئوتید در مردان جودوکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

محسن اکبرپور؛ محدثه داودی؛ زهرا ثمری