تدوین مدل کیفی توسعه جایگاه روانشناسی ورزشی در رشته های المپیکی و مدالآور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز

3 استاد دانشگاه امام حسین

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تدوین مدل کیفی توسعه جایگاه روانشناسی ورزشی در رشتههای المپیکی و مدال‌آور انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و با توجه به ماهیت پژوهش، از نوع پژوهش‌های کیفی و از نوع نظریه زمینه‌ای یا مبنایی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افرادی است که در ساختار روان-شناسی ورزشی از حیث اجرایی و علمی صاحب نظر و تأثیرگذار هستند. به روش نمونه‌گیری (گلوله برفی) تعداد 24 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. بعد از 19 مصاحبه اشباع اطلاعاتی حاصل شد اما برای اطمینان مصاحبه ها تا نفر 24 ادامه پیدا کرد. برای تجزیه‌وتحلیل مصاحبه‌ها ابتدا بر اساس رویکرد گروندد تئوری اقدام به تحلیل مصاحبه ها شده و کدهای هر بخش استخراج شدند. نتایج نشان داد که احساس نیاز مسئولین ورزش و مراجع قانون گذار به عنوان شرایط علی، توسعه رشته و ایجاد انجمن روانشناسی ورزشی به عنوان بستر حاکم، ضعف‌های مدیریتی و کمبود متخصصین به عنوان شرایط مداخله گر، الزام برای ایجاد کمیته های روانشناسی ورزشی در فدراسیون ها به عنوان راهبرد اصلی و بهبود عملکرد و کیفیت زندگی ورزشکاران به عنوان پیامد اصلی شناسایی کردند. توسعه روانشناسی ورزش از همه جنبه ها در نهایت می تواند بهره وری فدراسیون های ورزشی را بالاتر ببرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation of Qualitative Model for the Development of the Position of Sport Psychology in the Fields of the Olympic Games

نویسندگان [English]

  • majid zareiyan 1
  • Zinat Nikaeen 2
  • Seyed Kazem Vaezmoosavi 3
1 Ph.D. student of sports management Islamic Azad University Tehran Branch
2 Assistant Professor in Islamic Azad university
3 Professor, Emam Hosein University
چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a qualitative model for the development of the position of sport psychology in the Olympic and medal fields. The present research is applied to the target and according to the nature of the research, it is a type of qualitative research and a type of grounded theory or basis. The statistical population of the research includes all individuals who are influential in the structure of sport psychology in their executive and scientific domains. Sampling method (snowball), 24 people were selected as the research sample. After 19 interviews, saturation information was obtained, but to ensure interviews were continued until the 24th. In order to analyze the interviews, first, based on the theory-based approach, interviews were analyzed and codes for each section were extracted. The results showed that the feeling of the need for sports authorities and the authorities as causal conditions, the development of the field and the establishment of the Association of Sports Psychology as the governing platform, managerial weaknesses and the lack of specialists as intervening conditions, the requirement for the establishment of sports psychological committees in the federations As the main strategy and improving the performance and quality of life of athletes, they identified as the main outcome. The development of sports psychology in all respects can ultimately enhance the efficiency of sports federations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development model
  • sports psychology
  • sports
  • Olympic