ارائه مدل فعالیت‌های ورزشی شهروندان در ایام همه‌گیری کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل فعالیت‌های ورزشی شهروندان در ایام همه گیری کووید 19 می‌باشد.. این پژوهش با روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی، با رویکرد پدیدارشناسانه، 21 تن از متخصصان حوزه ورزش شهروندی با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و جهت آنالیز داده‌ها از روش پدیدارشناسی تفسیری اسمیت استفاده گردید. در بخش کمی، جامعه آماری متشکل از شهروندان دارای سابقه فعالیت‌های ورزشی بودند که برحسب جدول مورگان، 384 نفر از شهروندان به‌صورت تصادفی در دسترس به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده‌های کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل داده‌های کمی، با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (نرم‌افزارPLS software 2.0) انجام شد. بر اساس تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی، درمجموع 73 مضمون، 7 مضمون فرعی و 3 مضمون اصلی، استخراج و طبقه‌بندی شدند. نتایج بیانگر آن بودند که الگوی فعالیت‌های ورزشی شهروندان در دوران پاندومی کووید- 19 مشتمل بر تم‌های؛ تغییر در کیفیت زندگی، تغییر در سبک زندگی و تغییر در سبک ورزش بود و در بخش کمی نیز با توجه به تائید مدل نظری تحقیق، بر اساس ضرایب مسیرهای حاصل می‌توان گفت که موانع‌های محیطی بیشترین و ورزش در خانه و فضای باز کمترین تأثیر بر الگوی فعالیت‌های ورزشی در بحران‌ پاندومیک مورد مطالعه داشته‌اند. مطابق یافته‌های حاصل، مدل این پژوهش می‌تواند در جهت مدیریت بهتر ورزش شهروندی و هدایت شهروندان به سمت فعالیت ورزشی تعدیل شده مطابق با شرایط همه‌گیری، بستر مناسبی را برای تقویت کیفیت و سبک زندگی شهروندان فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing the model of citizens' sports activities during the Covid Pandemic 19

نویسندگان [English]

  • Parisa Mahmudpour 1
  • vajiheh Javani 2
  • Yaghob Badri Azarin 3
1 PhD Candidate, Department of Sports Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sport Management Faculty of Physical Education & Sport Sciences,University of Tabriz , Tabriz, IRAN
3 Associate Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a model of citizens' sports activities during the Covid 19 pandemic. This study was conducted by the mixed method. In the qualitative section, with a phenomenological approach, 21 experts in the field of citizenship sports were selected by purposive sampling. Semi-structured in-depth interviews were used to collect data and Smith's interpretive phenomenological method was used to analyze the data. In the quantitative part, the statistical population consisted of citizens with a history of sports activities that according to the Morgan table, 384 citizens were randomly selected as the sample size. Quantitative data were collected using a researcher-made questionnaire and quantitative data analysis was performed using structural equation modeling (PLS software 2.0). Based on the analysis of qualitative data, a total of 73 themes, 7 sub-themes, and 3 main themes were extracted and classified. The results showed that the pattern of citizens' sports activities during the Covid-19 pandemic period included the following; There was a change in the quality of life, a change in lifestyle, and a change in sports style. Sports activities have been studied in the pandemic crisis. According to the findings, the model of this study can provide a suitable platform for strengthening the quality and lifestyle of citizens to better manage citizen sports and guide citizens to sports activities adjusted according to the pandemic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pandemic
  • quality of life
  • lifestyle
  • sports style
  • citizen sports