توسعۀ مدل اندازه گیری تداعیات برند لیگ های ورزشی حرفه‌ای مورد مطالعه: لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

3 استاد، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

رقابت شدید موجود در صنعت سرگرمی، لیگ‌های ورزشی را بر آن داشته تا برای جذب و حفظ مصرف-کنندگان، به ارتقای جایگاه برند خود در ذهن مصرف‌کنندگان روی بیاورند. با توجه به فقدان ابزار پایا و استاندارد برای ارزیابی تداعیات برند مصرف‌کنندگان از لیگ‌های ورزشی در ادبیات تحقیق، پژوهش حاضر با هدف توسعۀ مدل اندازه‌گیری تداعیات برند لیگ‌های ورزشی در بین مصرف‌کنندگان لیگ برتر فوتبال ایران انجام شده است. در روش‌شناسی این پژوهش، از یک طرح تحقیق چهارمرحله‌ای (مرورعمیق ادبیات تحقیق، گروه‌های کانونی، بازبینی متخصصان و پیمایش آنلاین) بهره برده است. نمونۀ تحقیق در مرحلۀ گروه‌های کانونی از دانش‌آموخته‌گان مدیریت ورزشی (18 نفر) و در مرحلۀ پیمایشی از کلیۀ علاقه‌مندان به لیگ برتر فوتبال ایران (176 نفر) انتخاب شد. حاصل سه مرحلۀ اول، یک ساختار 18 سازه و 66 گویه‌ای بود که در شبکه‌های اجتماعی و به صورت الکترونیکی به پیمایش گذاشته شد. داده‌های جمع‌آوری شده از پیمایش، با استفاده از نرم‌افزار پی‌ال‌اس نسخۀ 3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون مجدد مدل اندازه‌گیری، ابزار 18 سازه اما 60 گویه‌ای را تأیید کرد. تمامی آماره‌های نتایج مربوط به روایی همگرا، میانگین واریانس استخراج‌شده، روایی واگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ سازه‌ها و گویه‌ها در جداول موجود در مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement Model of Brand Associations in Sport Leagues : Empirical Evidence from Consumers of Iranian Football Pro-League

نویسندگان [English]

  • Ali Nazemi 1
  • Mehdi Rasuli 2
  • Mohammad Ehsani 3
  • Hashem Kuzechian 3
1 sport management Department, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, ُSport Management Department, Sport Science Research Institute, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract. The intense competition in the entertainment industry force sports leagues to attract and retain their consumers by improving their brand position in their customers mind. Regarding the lack of reliable and standard scale for evaluating consumer brand associations for sport leagues in the literature, the aim of this study was develop a model for measuring sports brand associations among Iranian Football League consumers. In the methodology of this study used a four-stage research design (review of research literature, Focus groups, expert review and online survey). The result of the first three steps was a structure of 18 constructs and 66 items that distributed form online survey. The research sample was selected from the focus groups of the sport management graduates (18 people) and at the survey stage from all the Iranian football fans (176 people). Then, all of the collected data were analyzed by PLS software version 3. The results of the modifying of the measurement model confirmed the scale of 18 constructs but 60 item. Finally, all of the statistical results of convergent validity, average of variance extracted, divergent validity, composite reliability and Cronbach’s alpha of constructs and items are presented in the tables of paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branding
  • Brand Equity. Football league
  • brand associations