اثر قلدری سازمانی بر استرس شغلی با نقش میانجی‌ درگیری و امنیت شغلی در مربیان ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر قلدری سازمانی بر درگیری شغلی و استرس با نقش میانجی‌گر امنیت شغلی در مربیان ورزشی بود. نوع پژوهش توصیفی-همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مربیان ورزشی باشگاه‌های ورزشی استان خراسان جنوبی (600 نفر) بود. تعداد اعضای نمونه بر مبنای استفاده از جدول کرجسی–مورگان 234 نفر تعیین شد. برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌های استاندارد ارزیابی قلدری ایلینویز (2001) و پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (1983)، پرسشنامه درگیری شغلی لاداهل و کنجر (1995) و پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران استفاده شد. پایایی ابزارها با آزمون آلفای کرونباخ قلدری سازمانی 99/0، استرس شغلی 74/0 و درگیری شغلی 95/0 و امنیت شغلی 90/0 تائید شد. نتایج پژوهش نشان داد درگیری شغلی و امنیت شغلی تأثیر معنی‌داری بر استرس شغلی مربیان ورزشی خراسان جنوبی دارند و آن را میانجی‌گری می‌کنند. همچنین قلدری سازمانی از طریق درگیری شغلی و امنیت شغلی تأثیر معنی‌داری بر استرس شغلی مربیان ورزشی خراسان جنوبی دارد. بعلاوه قلدری سازمانی بر درگیری و امنیت شغلی تأثیر منفی دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش، شناسایی و کنترل عوامل ایجادکننده و تشدیدکننده رفتارهای انحرافی و زمینه‌های بروز آن به دلیل اثرات منفی قلدری بر استرس، عملکرد شغلی، سلامت روانی و امنیت شغلی کارکنان می‌تواند مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of organizational bullying on job stress with mediating role of job involvement and job security in Sports Coaches

نویسندگان [English]

  • Iman Safaei 1
  • Neda Goleyj 2
1 Department of Physical Education, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
2 Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of organizational bullying on job involvement and stress with mediating role of job security in sports coaches. The type of research was descriptive-correlational. The statistical population of this study included all sports coaches (600 people) in South Khorasan province. The sample size was 234 based on the Krejcie-Morgan table. To measure the research variables, the Illinois Bullying Scale (2001) and the Parker & Dekotis (1983) Job Stress Questionnaire, the Ladahel & Kanger Job Inventory (1995) and the Nice et al. Job Security Questionnaire were used to measure the variables. The validity of the questionnaires was confirmed by the opinions of 10 teachers and physical education experts. The reliability of the instruments was confirmed by Cronbach's alpha for organizational bullying 0.99, job stress 0.74 and job involvement 0.95 and job security 0.90.The finding showed that job involvement and job security have a significant effect on job stress and mediate it. Also, organizational bullying through job involvement and job security have a significant effect on job stress of South Khorasan sports coaches.Based on the findings of this study, identifying and controlling the factors that cause and exacerbate deviant behaviors and its incidence due to the negative effects of bullying on stress, job performance, mental health and job security can be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Involvement
  • Job security
  • Job Stress
  • Organizational Bullying