سطح بندی مناطق 15 گانه شهر اصفهان از لحاظ زیر ساخت های گردشگری ورزشی با استفاده از مدل HDI

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه آزاد نجف آباد

2 دانشیارجغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ، ایران

چکیده

صنعت گردشگری در قرن حاضر به عنوان یکی از پر رونق‌ترین صنایع و نیرو محرکه توسعه اقتصاد جهانی شناخته می‌شود. این صنعت نو ظهور توانسته با تاثیرگذاری خود روی دیگر صنایع نظر بسیاری از دست اندر کاران صنایع را به خود جلب کند. گردشگری ورزشی نیز بخشی از گردشگری به شمار می‌آید که از تلفیق ورزش و گردشگری به وجود آمده است و با سرعت بالایی در حال رشد و تبدیل شدن به صنعتی بزرگ و مستقل است. یکی از مسایل و مشکلات گردشگری در ایران از جمله شهر اصفهان، عدم توازن در سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان نواحی گردشگری است. سطح بندی زیرساختهای گردشگری در نواحی مختلف یک شهر و توزیع متعادل زیرساخت ها و تعدیل نابرابری در نواحی مختلف، یکی از اقدامات اساسی توسعه گرشکری است.هدف از این پژوهش سطح بندی مناطق 15 گانه شهر اصفهان از لحاظ زیر ساخت های گردشگری ورزشی می باشد و از مدل HDIبرای تحلیل آن استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد جهت جمع‌آوری اطلاعات از آمارنامه شهر اصفهان استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مناطق یک، سه ، هفت، هشت، ده، یازده، دوازده ،چهارده و پانزده دارای سطح توسعه یافتگی محروم،مناطق دو ،چهار ، پنج،نه وسیزده دارای سطح تو سعه یافتگی متوسط و فقط منطقه شش دارای سطح توسعه یافتگی بالا می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Leveling 15 Districts of Isfahan in terms of Sport-Tourism Infrastructure Using HDI model

نویسندگان [English]

  • iman chaghajerdi 1
  • reza mokhtari malek abadi 2
1 M.A
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning of Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The tourism industry in the present century is recognized as one of the most thriving industries and the driving force of the world economy development. This emerging industry has been managed to attract the attention of many stakeholders from other industries by influencing other industries. Sport Tourism is also considered as a part of tourism that is created as a combination of sport and tourism, and is growing at a rapid rate and becoming a major and independent industry. One of the problems of the tourism in Iran, including Isfahan, is the imbalance in spatial organization and lack of hierarchy based on the interaction between tourism areas.Leveling of tourism infrastructure in different areas of a city and a balanced distribution of infrastructure and moderating inequality in different areas are of the important tourism development actions. The aim of this study is to level 15 districts in Isfahan regarding sport tourism infrastructure, and HDI model is used to analyze it. The research is descriptive-analytic. For data collection, statistics of Isfahan was used. The results showed that districts one, three, seven, eight, ten, eleven, twelve, fourteen and fifteen have poor level of development, and districts two, four, five, nine and thirteen have average development and only district six has high level of development

کلیدواژه‌ها [English]

  • fifteen districts
  • HDI Model
  • Leveling
  • Sport tourism
  • sports infrastructure