تغییرات مقاومت به انسولین و رزیستین سرمی بعد از ۱۰ هفته تمرین تناوبی شدید در مردان دارای اضافه وزن و چاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری،دانشکده علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ۱۰ هفته تمرین تناوبی شدید بر مقاومت به انسولین و سطوح سرمی رزیستین در مردان دارای اضافه وزن و چاق انجام شد. ۱۸ مرد با میانگین سنی۳۶ /۲ ±۷ /۲۰ سال و شاخص توده بدن kg/m2 ۲۸/۷±۲/۶۸ به صورت تصادفی در دو گروه نه نفری شامل گروه کنترل و تمرین تناوبی شدید (HIIT) تقسیم بندی شدند. آزمودنی ها در گروه HIIT به مدت ۱۰ هفته و سه جلسه در هفته (۱۰ وهله دویدن یک دقیقه ای) در برنامه تمرینی شرکت کردند. شدت تمرین ۹۰-۸۰ درصد ضربان قلب هدف بود. ۴۸ ساعت بعد از جلسه آخر تمرین خونگیری در شرایط ناشتایی انجام گرفت. مقایسه تغییرات بین گروهی و درون گروهی به ترتیب با آزمون تحلیل کوواریانس و t زوجی انجام و معناداری در سطح ۰/۰۵>p در نظر گفته شد. نتایج بین گروهی نشان داد که تغییرات در هیچکدام از متغیرهای بررسی شده به جز وزن بدن (۰/۰۴۲=p) بین گروه HIIT و کنترل معنادار نبوده است. اما کاهش معنادار BMI

(۰/۰۰۲=p )، مقاومت به انسولین (۰/۰۲۹=p)، درصد چربی بدن (۰/۰۰۵=p) و وزن بدن (۰/۰۱=p) در گروه HIIT مشاهده شد. همچنین، VO2max در گروه HIIT به صورت معناداری افزایش یافت (001/0>p). باوجود این، تغییرات درون گروهی (۰/۳۸=p) و بین گروهی (۰/۴۵۹=p) سطوح رزیستین از نظر آماری معنادار نبود. نتایج حاضر نشان داد که HIIT نقش موثری در کاهش مقاومت به انسولین و بهبود ترکیب بدن در مردان دارای اضافه وزن و چاق دارد، که این اثرات مثبت HIIT مستقل از تغییرات در سطوح رزیستین اتفاق می افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in Insulin resistance and serum levels of resistin after 10 weeks high intensity interval training in overweight and obese men.

نویسندگان [English]

  • Shahin Riyahi Malayeri 1
  • Mohammadamin Saei 2
1 Department of physical education & sport science, Faculty of Humanities, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Faculty of Sport Sciences, exercise physiology department, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

present study was conducted to aim of investigate the effect 10 weeks high intensity interval training on serum levels of resistin and insulin resistance in overweight and obese males. Eighteen young men with average age of 20.5±2.15 yrs. and body mass index (BMI) 28.7±2.95 kg/m2 randomly divided in two groups (each group nine person) including control and high intensity interval training (HIIT) groups. Subject in HIIT group take part in training program for 10 weeks and three sessions per week (10 bouts of one minutes running). Exercise session intensity was 80-90 percent of target heart rate. 48 hours after last exercise session, fasting blood samples collected and serum levels of resistin and insulin resistance was measured. Data were analyzed by analysis of covariance and paired t test respectively and significance considered as p

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Intensity Interval Training (HIIT)
  • Resistin
  • insulin resistance
  • body composition