تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان (بخش ورزش)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

2 دانشیار،گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در بخش ورزش بود. جامعه آماری پژوهش را مدیر، معاونان و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، روسای هیات‌ها، مدیران ادارات شهرستان‌ها و مربیان نخبه با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می‌دادند که در مجموع 100 نفر بودند. روش نمونه‌گیری از نوع کل شماری بود و در نهایت 85 پرسشنامه به‌درستی برگشت داده شد. ترکیبی از روش‌های کیفی (مصاحبه و پرسشنامه نیمه‌باز) و روش‌های کمی (ضریب‌دهی و رتبه‌دهی) برای گردآوری و تحلیل داده‌ها استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه نیمه باز بود که در آن از پاسخ دهندگان خواسته می‌شد که چشم‌انداز، ماموریت، ارزش‌ها، اهداف، قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها و راهبردهای اداره کل ورزش و جوانان خوزستان را فهرست کنند. کمیته راهبری پژوهش، ابتدا چشم‌انداز، ماموریت، ارزش‌های محوری و اهداف کیفی سازمان را احصا کرد. در ادامه، با تعیین ضریب اهمیت و رتبه هر یک از عوامل سوات و مشخص کردن موقعیت راهبردی سازمان و تطبیق عوامل داخلی و خارجی، 17 راهبرد استخراج شد. اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در منطقه استراتژیک SO قرار داشت؛ بنابراین استراتژی‌ها باید بیشتر در جهت توسعه و گسترش فعالیت‌ها باشند که این مهم مورد توجه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Strategic Plan of Khouzestan Sport and Youths Offices (Sport Sector)

نویسندگان [English]

  • Hossein marashian 1
  • Ebrahim Alidoust 2
1 A
2 Department of Sport Management , Faculty of Physical education and sport science, University of Tehran
چکیده [English]

The aim of this study was to developing the strategic plan of Sport and Youths Offices of Khouzestan in sport section. The statistical population included (vice) presidents, experts, association presidents, office managers and elite coaches with academic studies (N=100). Census sampling method was used and finally 85 questionnaires were returned correctly. A combination of qualitative (semi-open questionnaire and interview) and quantitative (rating and ranking) was used to collect and analyze the data. A semi-open questionnaire was used in this study and respondents were asked to list the vision, mission, values, goals, strengths, weaknesses, oportunities, threats and strategies of this organization in sport section. After the research committee had determined the significance rate and rank of each mentioned factor, determined the strategic position of the organization and matche internal and external factors, 17 strategies were elicited. Also، vision، mission، key values and qualitative goals were determined. Sport and Youth Organization of Khouzestan was in SO strategic position. So strategies should be directed towards developing activities. This finding was considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khoozestan
  • sport
  • Strategic Planning
  • Strengths
  • Weaknesses