تأثیر مصرف مکمل جدوار بر برخی فاکتورهای التهابی متعاقب یک جلسه فعالیت فزاینده درمانده ساز در مردان هندبالیست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار، دانشگاه آزاد

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر حاد مصرف مکمل جدوار و یک وهله فعالیت وامانده ساز بر برخی عوامل التهابی بازیکنان مرد هندبال بود. این مطالعه در قالب یک طرح نیمه تجربی و دو سو کور به طور تصادفی انجام گرفت. تعداد 14 هندبالیست (میانگین سن، قد، وزن و نمایه توده بدنی به ترتیب 56/1±42/21 ، 85/5±186 ، 10±25/83 و 93/2±09/24 کیلوگرم بر مترمربع) در 2 گروه مکمل (جدوار) و دارونما (مالتودکستریین) تقسیم شدند. نمونه‌های خونی از آزمودنی‌ها قبل (صبح ناشتا) و بلافاصله بعد از انجام پروتکل بیشینه بروس جمع‌آوری شد. در مرحله بعد گروه مکمل روزانه 3 کپسول 500 میلی‌گرمی جدوار و گروه کنترل روزانه 3 کپسول 500 میلی‌گرمی مالتودکسترین به مدت هفت روز مصرف کردند. 24 ساعت پس از مصرف آخرین کپسول، آزمودنی‌ها پروتکل بیشینه بروس را تا حد واماندگی انجام دادند و همانند مرحله اول نمونه‌های خونی قبل و بلافاصله بعد از انجام مرحله بیشینه بروس جمع‌آوری شد.
نتایج نشان داد یک جلسه فعالیت وامانده ساز می تواند عوامل التهابی (IL-6, CRP, TNF-α) را افزایش دهد (05/0>P). در حالی که مصرف یک هفته مکمل جدوار باعث تعدیل افزایش عوامل التهابی شد (05/0>P). همچنین این مکمل توانست مدت‌زمان واماندگی را در گروه مکمل افزایش دهد (05/0>P). با توجه به نتایج تحقیق ازآنجاکه میزان عوامل التهابی بعد از فعالیت درمانده ساز در گروه مکمل علیرغم افزایش به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه کنترل در بازیکنان مرد هندبال کمتر بود، مصرف مکمل جدوار به همراه فعالیت ورزشی توصیه می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Jadvar Supplementation on Some Inflammatory Factors following a Single Bout of Exhaustive Activity in men handball player

نویسندگان [English]

  • Gholam Ali Akbarabadi 1
  • bahram abedi 2
1 University lecturer
2 univercity azad mahallat
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effect of Jadvar supplemental on Some Inflammatory factors following a session of an exhausting activity in men handball player. This study was conducted in a semi-experimental and double-blind design. The number of 14 handball players (mean age, height, weight and body mass index were 21.42 ± 1.56, 186.55 ± 85.5, 83.25 ± 10 and 24.09 ± 2.93 respectively) Were divided into 2 groups of supplemental (Jadvar) and placebo (maltodextrin). Blood samples were collected from subjects before (fasting in the morning) and immediately after the maximum Bruce protocol. In the next step, supplementation group received the daily 3 capsules of 500 mg and the control group received 3 capsules of 500 mg maltodextrin for 7 days. 24 hours after consuming the last capsule, the subjects performed the maximum Bruce protocol to an exhaustion and, as in the first stage, the blood samples were collected before and immediately after the maximum Bruce stage. The results showed that a session of an exhausting activity could increase inflammatory factors (IL-6, CRP, TNF) (P<0.05). While recived a one-week Jadvar supplemental leads to adjustment of increased inflammatory factors (P<0.05). Also, this supplement could increase the duration of exhaustion in the supplement group (P<0.05). According to the results of this study, since the level of inflammatory factors after the exhaustive activity in the supplement group, despite the increase, was significantly lower than the control group in male handball players, it is recommended that recived Jadvar supplemental with exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jadvar supplement
  • Interleukin-6 (IL-6)
  • Tumor necrosis factor (TNF)
  • C-reactive protein (CRP)