پاسخ ارکسین-A و اپلین به نوع و شدت فعالیت در دختران جوان فعال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

4 استادیار،گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف: بررسی پاسخ ارکسین A-و اپلین سرم به نوع و شدت فعالیت در دختران جوان فعال بود. روش شناسی: تعداد 11 دانشجوی دختر جوان فعال به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها در یک طرح درون گروهی با موازنه متقابل، به صورت تصادفی 4 فعالیت تداومی با شدت متوسط، تناوبی با شدت بالا، مقاومتی با شدت متوسط و مقاومتی با شدت بالا را با فاصله زمانی 3 روز اجرا کردند. قبل و بعد از هر فعالیت از آزمودنی‌ها خونگیری به عمل آمد و برای اندازه‌گیری سطوح سرمی ارکسینA- و اپلین با روش الایزا استفاده شد. از آزمون تحلیل واریانس دو سویه در سطح کمتر از 05/0 برای تحلیل آماری دادها استفاده شد. نتایج: یافته‌ها نشان داد که صرف نظر از نوع فعالیت، یک جلسه فعالیت ورزشی (18/0=P) و شدت (74/0=P) آن اثر معنی داری بر سطوح سرمی ارکسین-A ندارد. همچنین بین چهار نوع فعالیت مختلف در میزان تاثیر گذاری بر ارکسین-A (59/0=P) نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت. مقادیر سرمی اپلین نیز تحت تاثیر فعالیت ورزشی، شدت و نوع آن قرار نگرفت (05/0<P). بحث و نتیجه گیری: به نظر می‌رسد که نوع و شدت فعالیت حاد بر روی ارکسین A و اپلین سرم دختران جوان فعال تأثیری معنی‌داری ندارند که ممکن است ناشی از تخلیه انرژی (هزینه انرژی بالا برای هر چهار پروتکل) در هر جلسه از فعالیت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Orexin-A and Apelin Rresponse to the type and intensity of Exercise in active young girls

نویسندگان [English]

  • neda salimi 1
  • parvaneh nazar ali 2
  • vahid tadibi 3
  • Rostam Alizadeh 4
1 department of physical education and sport science, alzahra university, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Physical Education and sport science, alzahra University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
4 department of Sports Science, School of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to examine the response of the serum levels of Orexin-A and Apelin to the type and intensity of exercise in active young girls. Methods: eleven young active female students participated in the study, voluntarily. The Subjects performed 4 training interventions (moderate intensity continuous exercise, high intensity interval exercise, moderate intensity resistance exercise, and high intensity resistance exercise) with 3 days apart, using within subjects–counterbalanced crossover-design. Before and immediately after each exercise session, blood samples were collected and used for of Orexin-A and Apelin measurement through ELISA method. Two-way repeated measure ANOVA was used as statistical test at p0.05). Conclusions: it seems that acute aerobic or resistance exercises with moderate or high intensity have no significant effects on the serum levels of Orexin-A and Apelin in active young girls. These results may be due to energy depletion (high energy cost for all four protocols) in each session of activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orexin-A
  • apelin
  • resistance exercise
  • Aerobic exercise