بررسی موانع و محدودیت های توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ایران

2 استاد، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استاد، مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع ومحدودیت های توسعه والیبال استان آذربایجان غربی است. این پژوهش توصیفی– تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق3000 نفر از بازیکنان، مربیان وکارشناسان والیبال استان آذربایجان غربی است که با استفاده ازجدول مورگان 331 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. براساس پرسشنامۀ محقق ساخته موانع ومحدودیت های توسعه ورزش والیبال در پنج بعد اقتصادی، مدیریتی واجرایی، انسانی ومحیطی، نگرشی حمایتی ، امکاناتی و تجهیزاتی جمع آوری شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارspss و شاخص های آمارتوصیفی و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که والیبال استان دارای موانع ومحدودیتهای مختلفی است که ازمهمترین زیر شاخص های هر کدام از موانع می توان به عدم وجود برنامه جهت حفظ اسپانسرها برای مدت طولانی، عدم توجه به مدارس و معلمین ورزش به عنوان مهمترین زیربنای توسعه ورزش والیبال، عدم وجود برنامه مدون استعدادیابی در والیبال استان و حومه، عدم حمایت کافی از بازیکنان و نداشتن امنیت شغلی آنان، عدم توجه مسئولین و حامیان به توسعه زیربنایی، پایدار و درازمدت و عدم وجود آکادمی والیبال جهت برنامه ریزی و توسعه ورزش والیبال استان اشاره کرد. در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادها و راهکارهایی ازجمله ایجادکمیته استعدادیابی در هیئت والیبال استان، ساماندهی مدارس والیبال وحمایت از آموزش پایه واصولی، ایجاد آکادمی والیبال برای برنامه ریزی وتوسعۀ همه جانبه این رشته ورزشی محبوب و مورد علاقۀ مردم استان آذربایجان غربی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of barriers and limitations of volleyball development in west Azerbaijan, Iran

نویسندگان [English]

  • farhad abdzadeh 1
  • seyed mohammad kashef 2
  • mehrdad moharramzadeh 3
1 Faculty of physical education and sport sciences, Urmia University, Urmia, Iran
2 Professor of sport management, Faculty of physical education and sport science, Urmia University , Urmia, Iran
3 Professor of sport management, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The aim of this research is Investigation of barriers and limitations of volleyball development in West Azerbaijan province.This research is descriptive-analytical and is applied.Statistical population of research Consists players,Coaches and experts of Volleyball of West Azerbaijan province with Using the Morgan table,331 persons as the sample were selected. Based on the Researcher made questionnaire barriers and limitations of volleyball development in five dimensions of economic,Managerial and executive,human and environmental,attitudinal-supportive and facilities and equipment were collected.The Reliability of the questionnaire was calculated by using the Cronbach's alpha 0/91.Spss Software and descriptive statistical parameters and Friedman test were used for analysing Data.Research findings showed that volleyball Provinces has different of barriers and limitations That the most important below parameters for each of the barriers can be: not having plan to maintain sponsors for Long time, Lack of attention to Schools and sport's teachers as an important foundation of the volleyball sport development,lack of compiled planning of talent Identification In volleyball province and Suburbs,Lack of sufficient support from the players and lack of job security their,lack of Attention the responsibles and Supporters to infrastructure, sustainable and long-term development,Lack of volleyball academy For planning and development of volleyball sport Province noted.Finally, considering to the findings,some suggestions and solutions including:Creating of Identification Talent Committee in the Volleyball Board Province,and Organizing Volleyball schools and supporting the Basic and principled education, Creating Volleyball Academy for Planning and comprehensive Development for this sport field that is Popular and Favorites the people of West Azerbaijan Province has been expressed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Managerial and executive
  • Barriers
  • volleyball