تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح پلاسمایی MDA، SOD و TAC در مردان مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اثر فعالیت بدنی همراه با مصرف مکمل ها بر کاهش رادیکال های آزاد شده در افراد دیابتی به خوبی شناخته شده نیست. از آنجا که اسپیرولینا(مکمل گیاهی جلبک سبزـ آبی)یکی از غنی ترین منابع پروتئینی وآنتی اکسیدانی است، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل اسپیرولینا بر شاخص های پراکسیدانی و آنتی اکسیدانی (TAC,SOD,MDA) در بیماران دیابتی بود.32 مرد کم تحرک مبتلا به دیابت نوع 2 با میانگین سنی 40سال به طور تصادفی به چهار گروه کنترل، تمرین، مکمل و تمرین همراه با مکمل تقسیم شدند. برنامه گروه تمرین شامل 45 دقیقه تمرین هوازی،3جلسه در هفته با ضربان قلب 65- 60 درصد حداکثر ضربان قلب بود.گروه مکمل و تمرین همراه با مکمل، روزانه 2 عدد قرص 500 میلی گرمی اسپیرولینا مصرف می کردند. خون گیری قبل و بعد از هشت هفته به دنبال 12-10 ساعت ناشتایی شبانه انجام شد. نتایج نشان داد MDAپس از هشت هفته در گروه های تمرین، مکمل و تمرین همراه با مکمل کاهش و سطوح TACوSOD افزایش معنی داری یافت(05/0P ≤). همچنین پس از 8 هفته بین مقادیر MDA در گروه تمرین و تمرین همراه با مکمل، اختلاف معنی داری مشاهده گردید(05/0P ≤). تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل اسپیرولینا می تواند باعث بهبود تعادل پراکسیدانی و آنتی اکسیدانی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شده و از استرس اکسایشی ناشی از ورزش و همچنین بیماری دیابت جلوگیری کند. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 8-week Aerobic Exercise with Spirulina Supplementation Consumption on Plasma levels of MDA, SOD and TAC in Men with Type 2 Diabetes

نویسندگان [English]

  • babak hooshmand 1
  • Seyyed Reza Attarzade Hosseini 2
  • Mohamad Reza Kordi 3
  • Taymaz Davaloo 4
1 PhD student, Department of Physiology and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor of Physiology and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of Physiology and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
4 MSc student, Department of Physiology and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Influence of physical activity with supplement consumption on the decrease of free radicals effects is not well known during exercise. Spirulina(Herbal Supplement green algae – blue) is one of the richest sources of Protein and antioxidants. Thus, the purpose of this study was to investigate the effect of 8-week exercise with Spirulina consumption on peroxidant and antioxidants indicators (TAC, SOD, MDA) in men with type 2 diabetes. 32 sedentary men with type 2 diabetes participated in this study with average age of 40 years and with no history of regular exercise that were randomly divided into 4 groups: control (C), exercise (E), supplementation (S) and exercise + supplementation (E+S). Training programs were 45 minutes of aerobic exercise, 3 times in week with 60-65% of maximal heart rate. S and E+S groups consumed Daily 2 tablets of 500 mg Spirulina. Blood samples were taken in two phases (before and after 8 weeks) following 10 to 12 hours of being fasted. Results showed MDA decreased significantly, but SOD and CAT levels increased significantly in E, S, E+S groups after 8 weeks (P ≤ 0/05). Also there was a significant difference between MDA in E and E+S groups after 8 weeks (P ≤ 0/05).The results showed that regular aerobic exercise with Spirulina consumption can improve peroxidant and antioxidant balance in men with type 2 diabetes and prevent exercise-induced oxidative stress and also diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • Antioxidant
  • Peroxidant
  • Spirulina
  • Type 2 diabetes