مقیاس ارزیابی عملکرد دبیران تربیت‌بدنی مبتنی بر معادلات ساختاری و مدلسازی روابط میان عوامل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

4 دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

ارزشیابی آموزگاران از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در زمینه‌های آموزشی و تربیتی مطرح بوده است. لذا، هدف از انجام این تحقیق تبیین ابعاد، ارائه مقیاس و مدل‌سازی ابعاد ارزیابی عملکرد معلمان تربیت‌بدنی بود. تحقیق به‌روش آمیخته (کیفی– کمی) انجام شد. جامعه‌آماری مطابق نمونه‌های تحقیق و شامل 120 نفر معلمان تربیت‌بدنی شاغل در مدارس اسلامشهر تهران بود. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته‌ای با 39 سوال بسته پاسخ بود. پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ برای توانایی فنی 942/0، مهارت‌های ارتباطی913/0، مهارت‌های رهبری919/0، مهارت‌های ویژه 691/0 و نظم و انضباط791/0 به‌دست آمد. مهارت‌های فنی معلمان بر سایر مهارت‌های ایشان موثر است. همچنین مهارت‌های ارتباطی بر مهارت رهبری اثرگذار است و مهارت‌های رهبری بر مهارت‌های ویژه معلمان تاثیر دارد. مقیاس عددی به دست آمده می‌تواند به منظور ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی مدارس به‌کار گرفته شود. همچنین توجه به مقادیر و بارهای عاملی مقیاس می‌تواند مورد توجه مدیران و ارزیابان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a scale to measure Performance of Islamshahr Physical Education Teachers Modeling of Relationships between Factors

نویسندگان [English]

  • z m 1
  • Elnaz Golchin 2
  • Afsar Jafari Hajin 3
  • Mohamad Asghari Jafarabadi 4
2 Azad University
3 Professor Assistant of sport management- University of tehran
4 Tabriz University of Medical Sciences
چکیده [English]

For many years, the performance evaluation of Islamshahr physical education teachers had been introduced as one of the most important factors for success in the fields of education and training. The aim of this study was to dimension determination, provide scale and modelingthe performance evaluation factors of the physical education teachers. This was performed to Mixed method as qualitative and Quantitative by descriptive survey way. The population sample consisted of 120 physical education teachers who were in Islamshahr of Tehran. Research tool builds questionnaire with 30 closed questions were answered. A structured questionnaire survey instrument had 39 items. Cronbach's alpha reliability test for 0.942 technical ability, communication skills 0.913, and leadership skills 0.919, special skills 0.691 and discipline 0.791, respectively. Results: The path analysis equations model show that the technical skills of teachers have affected on the other skills. Also, leadership skills have affected on communication skills and communication skills, in turnhave affected on the special skills of teachers.Conclusions: The obtained numerical scale can be used to evaluate the performance of teachers of physical education in schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Evaluation Scale"
  • "Modeling"
  • "Performance Evaluation"
  • "Physical Education Teachers"
  • "structural Equations"