دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-111 
1. ارائۀ الگوی مناسب به‌منظور تحقق توزیع بهینۀ فضاهای ورزشی در شهر تهران

صفحه 9-24

سید نصرالله سجادی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ آرام مرادی


5. تحریم و ورزش: تحلیل اثرگذاری تحریم بر ورزش ایران

صفحه 75-88

مصطفی افشاری؛ محسن اسمعیلی؛ مریم رحمانی؛ فهیمه محمدحسن


9. شناسایی شاخص‌های حفظ و توسعۀ کرسی‌های بین‌المللی ورزشی

صفحه 135-148

ابوالفضل درویشی؛ مرتضی دوستی؛ مژده صالحیان دهکردی


13. تدوین راهبردهای ایجاد قطب گردشگری ماجراجویانه در کوهستانهای استان اردبیل با استفاده از تکنیک SWOT

صفحه 185-191

مهرداد محرم زاده؛ حسین گنجی ایمچه؛ میر ابراهیم حسینی؛ محسن گنجی ایمچه