دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1400 
1. شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای اخلاقی مربیان کشتی ایران

صفحه 9-20

مجید خدایی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ حسن اسدی