دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، اسفند 1400 
1. طراحی الگوی مطلوب مدیریت استعداد در والیبال

صفحه 9-23

امیرحسین منظمی؛ محمود گودرزی؛ خسرو نصیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


5. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر دوره حرفه‌ای فوتبال در ایران

صفحه 67-81

ابراهیم شکوری شوره دلی؛ رضا نیکبخش؛ فریده شریفی فر


7. تحلیل محیط و تعیین انتظارات فدراسیون شمشیر بازی ایران بر اساس مدل SCORE

صفحه 97-115

کیمیا باقرزاده؛ علیرضا الهی؛ فضل الله باقرزاده؛ نازنین راسخ