دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-167 
3. بررسی ارتباط بین مدیریت زمان با تنش شغلی معلمان تربیت بدنی مشهد

صفحه 33-42

احمد محمودی؛ مهدی غفوری؛ ستاره اسحاقیان؛ فرزانه فاتح


5. ارائۀ الگویی برای برنامۀ آموزش المپیک در ایران

صفحه 55-71

حمید رضا صفری جعفرلو؛ نصرالله سجادی؛ فریده هادوی؛ امیر قنبرپور نصرتی


11. تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ملی ورزش های زورخانه ای

صفحه 139-155

امین رشید لمیر؛ امین دهقان قهفرخی؛ بهمن طیبی