دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 1-165 
8. شناسایی و اولویت بندی موانع اقتصادی و مدیریتی حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان زنجان

صفحه 101-110

مرجان جسمانی؛ امین رشید لمیر؛ حسن قره خانی؛ امین دهقان قهفرخی


9. پاسخ ارکسین-A و اپلین به نوع و شدت فعالیت در دختران جوان فعال

صفحه 111-121

ندا سلیمی؛ پروانه نظرعلی؛ وحید تادیبی؛ رستم علی زاده