نویسنده = ابراهیم علی دوست قهفرخی
پارادایم جهانی شدن برند ملی ایران از طریق رویدادهای ورزشی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 9-31

محبوبه خداپرست؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


طراحی الگوی مطلوب مدیریت استعداد در والیبال

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 9-23

امیرحسین منظمی؛ محمود گودرزی؛ خسرو نصیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


شناسایی موانع تأمین مالی در ورزش حرفه‌ای ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 71-91

مهدی غفوری یزدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد خبیری؛ نصرالله سجادی


بررسی نقش بار کاری بر بروز فرسودگی در بین روزنامه‌نگاران ورزشی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 169-180

علی صفرپور؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ فرشته قاسمی


تعیین متغیرهای تبیین‌کنندۀ بازاریابی داخلی در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل بانسال

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 9-19

بهمن طیبی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


شناسایی عوامل و روابط تشکیل‌دهندۀ نظام فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد سیستمی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 9-23

امین دهقان قهفرخی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان (بخش ورزش)

دوره 10، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 43-63

سیدحسین مرعشیان؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


بررسی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر خرید روزنامه ورزشی از دیدگاه مردم شهر تهران

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 63-75

ایوب اسلامی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ نادیه ناظرفرد


تعیین ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 127-139

جمال الدین بیرامی ایگدر؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


تعیین ارتباط بین مشارکت با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 79-88

جمال الدین بیرامی ایگدر؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ حمیدرضا احمدی