نویسنده = رحیم رمضانی نژاد
بررسی وضعیت توسعه رشته ورزشی سپک تاکرا در ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 67-84

رحیم رمضانی نژاد؛ مینا ملائی؛ محبوبه تجدد؛ زهرا ملکی


طراحی الگوی تاثیر ابعاد تصویر برند ورزشکار بر ارزش ویژه برند باشگاه های فوتبال شهر رشت (سپید رود و داماش)

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 99-112

رحیم رمضانی نژاد؛ نوشین بنار؛ محبوبه نقوی؛ کاوه امینی


شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان زن والیبال ایران

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 89-104

محمدعلی صاحبکاران؛ رحیم رمضانی نژاد؛ نادر شوندی؛ منیژه صادقی؛ محمد ریحانی


رابطه بین عوامل نگه دارنده شغلی و رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی : آزمون نظریه هرزبرگ

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 85-99

رحیم رمضانی نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ معصومه خسروی؛ معصومه پند