نویسنده = شبنم صدقی
تدوین مدل توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران ؛ نظریه داده‌بنیاد

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 9-28

یعقوب بدری آذرین؛ شبنم صدقی؛ محمد رسول خدادادی؛ رضا شجیع


موانع اداری ومالی مؤثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ورزش استان آذربایجان شرقی

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 41-52

شبنم صدقی؛ فریبا عسکریان؛ حسین طالبیان نیا