نویسنده = رسول نظری
ارائه مدل نقش ورزش سلامت محور شهروندی بر توسعه پایدار ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

اعظم آزادی؛ قاسم رحیمی؛ رسول نظری


تعیین روابط علی معیارهای توسعه پایدار اماکن ورزشی مبتنی بر H3SE با استفاده از تکنیک دیمتل

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 141-153

ساجده نادرطهرانی؛ مهدی سلیمی؛ قاسم رحیمی؛ رسول نظری


ارائۀ مدل پارادایمی ارتقای جایگاه راهبردی برند باشگاه سپاهان

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 187-202

محمد میرزایی؛ رسول نظری؛ سعید تابش