نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل معادلات ساختاری نقش عملکرد تیم ملی بر بروز مؤلفه‌های هویت ملی دانشجویان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 145-156

میثم البخاتی؛ بهرام یوسفی؛ کیوان شعبانی مقدم