نویسنده = نصرالله سجادی
طراحی مدل ارزیابی ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر تماشاگران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 9-21

رضا فرجی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


شناسایی موانع تأمین مالی در ورزش حرفه‌ای ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 71-91

مهدی غفوری یزدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد خبیری؛ نصرالله سجادی


ارائۀ الگوی مناسب به‌منظور تحقق توزیع بهینۀ فضاهای ورزشی در شهر تهران

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 9-24

سید نصرالله سجادی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ آرام مرادی


تبیین مدل تأثیرگذاری ادراک از فضای سیاسی بر پیامدهای کاری و نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک‌شده در وزارت ورزش و جوانان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 37-51

سید احسان امیر حسینی؛ محمد خبیری؛ مهرزاد حمیدی؛ نصرالله سجادی


اولویت بندی و مقایسه عوامل موثر در ایجاد تقاضای بازار در لیگ های منتخب ورزشی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 9-21

محسن حیدری؛ محمد خبیری؛ نصرالله سجادی


تأثیر صحه‌گذاری ورزشکاران ایرانی بر نگرش و قصد خرید مشتریان و ارائه‌ی مدل

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 91-111

محمد خبیری؛ نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ مهدی بشیری