نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن و محتوای پروتئین‌های KIF5B و Dynein در هیپوکمپ موش‌های صحرایی نر ویستار

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 123-137

هادی کرندی؛ رحیم میرنصوری؛ مسعود رحمتی؛ عبدالرضا کاظمی