نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. پاسخ ارکسین-A و اپلین به نوع و شدت فعالیت در دختران جوان فعال

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 111-121

ندا سلیمی؛ پروانه نظرعلی؛ وحید تادیبی؛ رستم علی زاده