نویسنده = �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فعالیت استقامتی با حجم بالا در شرایط هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر پاسخ مویرگ زایی در مردان غیرفعال

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 23-38

یعقوب مهری الوار؛ علی اصغر رواسی؛ فاطمه شب خیز؛ فهیمه عرفانی آداب؛ سجاد حسنوند