نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ی بین شاخص های آمادگی جسمانی با توانایی تکرار دوهای سرعتی در مردان فوتبالیست

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 101-112

رحمان زعیمی؛ مریم کوشکی جهرمی؛ محسن ثالثی