نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی عملکرد مربیان در برابر مشکلات بر اساس هوش هیجانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 105-115

اسماعیل شریفیان؛ علی حجتی؛ محمدعلی زبردست