نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مقالات علمی ـ پژوهشی مدیریت ورزشی در نشریات تخصصی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-55

سیدنصراله سجادی؛ زهرا هاشمی؛ محسن بهنام؛ حمیدرضا احمدی؛ حسین بخشنده