نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مصرف شیر و شیرکاکائو بر رهیدراسیون و عملکرد استقامتی بازیکنان فوتسال

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 169-179

پریسا پورنعمتی؛ فرحناز امیرشقاقی؛ محمدرضا محمدی