نویسنده = زهرا ملکی
بررسی وضعیت توسعه رشته ورزشی سپک تاکرا در ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 67-84

رحیم رمضانی نژاد؛ مینا ملائی؛ محبوبه تجدد؛ زهرا ملکی