نویسنده = سمیه عمادی
مدل عوامل مؤثر بر توسعه نظام استعدادیابی در فوتبال ساحلی ایران با رویکرد ساختاری-تفسیری

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 37-53

حمیدرضا زارعی؛ سمیه عمادی؛ سید محمد علی میرحسینی؛ ظهراب گوهری