کلیدواژه‌ها = تمرین تناوبی
تأثیر تمرین تناوبی و تداومی بر برخی از نشانگران آپوپتوز در بافت قلب موش‌های صحرایی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 165-174

حدیث قجری؛ سید علی حسینی؛ سیروس فارسی؛ محمد علی آذربایجانی


تأثیر دو شدت تمرین تناوبی بر بیان ژن‌های MyoD و Pax7 عضلۀ نعلی رت‌های مبتلا به انفارکتوس میوکارد

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 25-35

وحیده کیانمرز بناب؛ محمدرضا کردی؛ سیروس چوبینه